ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ ภายนอกระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำป่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นางภัทรภร รัตนชมภู
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกคน
เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอกระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุม Video Conference
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑