เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๑

วันอังคาร ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพเยา เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๑ โดยมีนายคณุวัฒน์ สมบูรณ์
ประธานกลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๑ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย นางภัทรภร รัตนชมภู
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางธมนวรรณ คำเรือง
นางธารารัตน์ อิ่นคำ,นายพัชญภณ สารสา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๑
คณะครูและนักเรียน กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๑ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดง อำเภอดอกคำใต้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑