“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ,” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับชมรายการ
“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ,” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อรับฟังนโยบาย จาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งหลังจากรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”
ได้ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อมอบนโยบายต่างๆ และรับฟังรายงานการปฏิบัติงาน
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑