ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ดร. ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ โดยมี ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑