ประชุม คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีนายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นางจิรพรรณ จำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑