แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
https://tinyl.io/9C5R