พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๑ ครั้งที่ ๗๑

วันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๑ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมี นางวลัยพรรณ ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ประธานกลุ่มโรงเรียน
เมืองพะเยา ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๑ เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านต๋อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑