ประชุม ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุม ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ และมอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา รางวัลโรงเรียนต้นแบบคำพ่อสอน รางวัลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน และรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑