ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ซึ่งกำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึก
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภัคดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดพะเยา บุคลากรทางการลูกเสือ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
10