รับการรายงานตัว เลือกโรงเรียนเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งของผู้อำนายการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์
นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นางบัวลอง หอมยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายอดิศัย กิตติผโลทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รับการรายงานตัว
เลือกโรงเรียนเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งของผู้อำนายการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมดอยหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑