กลุ่ม
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายคน
อำนวยการ

นโยบายและแผน

บริหารงานบุคคล

ตรวจสอบภายใน

กฎหมายและคดี

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์