ดร.ธงชัย คำปวง
Mr.Thongchai Khampuang
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
โทร.095-169-3541
อีเมล. thongchai.kp@gmail.com
นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา
Mr.Chommatun  Thipmuangma
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โทร. 092-7047643
อีเมล. chnthaytibmeuxngma@gmail.com
นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์
Miss.Titapat Satangjun
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โทร. 081-9753929
อีเมล. juijuiksw@gmail.com
นายสุวัฒน์  โยปัญญา
Mr.Suwat  Yopanya
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โทร. 099-4939492
อีเมล. kruboy.02@gmail.com
นางโสภี คำชูสังข์
Mrs.Sopee kamchusanka
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 089-9564815
อีเมล. sopee16@windowslive.com
นางภัทรภร  รัตนชมภู
Mrs.Pattaraporn Rattanachompoo
ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล
โทร. 092-7400745
อีเมล. ram.pattaraporn@gmail.com
นางชรินทร์ทิพย์  โพธิเจริญ
Mrs.Charinthip Phocharoen
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทร.089-8380450
อีเมล.charinthip08@gmail.com
นางรุ่งอรุณ  เพ็ชรฎา
Mrs.Roongaroon Petchada
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 083-5735069
อีเมล.rung2515_p2@hotmail.com
นางจิรพรรณ  จำรัส
Mrs.Jirapan  Jamras
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร.085-0358517
อีเมล. kainanaauy@gmail.com
นางกระต่าย วงศ์เรือง
Mrs.Kratai wongruang
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 095-6743848
อีเมล. krataiwong2511@gmail.com
 นางบัวลอง หอมยา
Mrs.Bualong  Homya
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.089-5523766
อีเมล. bualong.h@gmail.com
นางดวงรัก ภู่พัด
Mrs.Doungrak poopad
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 0897459828
อีเมล. nok123_poopad@hotmail.com
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ
Mr.Ratchapong. Tomkham
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทร. 0932739571
อีเมล. ratkate@gmail.com
นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ
Mr.Phongsak  mingkwan
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.093-2128437
อีเมล.sixman@hotmail.co.th.