การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการนําเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.ธงชัย  คำปวง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการนําเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานจากทุกกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สพป.พะเยา เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

          วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ดร.ธงชัย  คำปวง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 มอบหมายให้ นางรุ่งอรุณ  เพชรฎา  ผู่อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาคฯ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์ค อินน์ เชียงรายรีสอร์ต จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค และรับฟังการบรรยาย เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ โดย นางจิระพร เพาะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สศช. ในภาคบ่ายเป็นการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดย ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงราย และคณะฯ