การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 24 ลว. 14 ธันวาคม 2548)

2548v24การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ซักซ้อมหลักเกณฑ์การโอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 29 ปี 2560

แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560

แนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังฯ

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำขอเพิ่มวุฒิ,เปลี่ยนแปลงแก้ไขใน ก.พ.7 แบบคำขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว หนังสือมอบอำนาจยืม ก.พ.7