หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555)

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ที่ ศธ 0206.3-0111 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพฯ(PLC)

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563)

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว 17 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551)

การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561)

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน( ว 14 ลว 25 กันยายน 2561)