No Gift Policy ปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรม การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกคนในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน สพป.พะเยา เขต 1

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา เขต 1      ในการนี้กลุ่มกฎหมายและคดี ขอขอบคุณ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

เวลา 09.00 น. นายณัฐวุฒิ คงเปี่ยม นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

การปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ออกปฏิบัติราชการในการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง ในทางคดี ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ความบริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ในการนี้ยังได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คงเปี่ยม นิติกรชำนาญการ สรุปและดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้

กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกฎหมายและคดี โดยนายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกฎหมายและคดี ได้จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ( ITA Online) ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรมาให้ความรู้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1