ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน สพป.พะเยา เขต 1

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา เขต 1      ในการนี้กลุ่มกฎหมายและคดี ขอขอบคุณ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

เวลา 09.00 น. นายณัฐวุฒิ คงเปี่ยม นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกฎหมายและคดี ได้จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ( ITA Online) ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรมาให้ความรู้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1