คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th คลิกดาวน์โหลด Google Drive และ One Drive

คู่มือ/แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่ เล่ม1แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 14 10 63 เล่ม 2 การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เล่ม 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลcovid19-1ดาวน์โหลด

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สื่อประกอบการประชุมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ปรับ 1) รองฯ กวินเกียรติ การเรียนการสอนทางไ Powerpoint บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการส การเรียนการสอนทางไกลCOVID19 ตารางสอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล COVID-19_002 ตารางสอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล COVID-19_003 บทบาทของผู้ปกครองนักเรียนในการสอนทางไกล ผอ.อโณทัย การเรียนการสอนทางไกล COVID19