แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คลิกเพื่อดาวน์โหลด/ดูเอกสาร   เอกสารแนบ แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 (PDF) แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 (Word)  

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th คลิกดาวน์โหลด Google Drive และ One Drive