โครงสร้างข้อสอบกลางภาษาอังกฤษ

1.โครงสร้างภาษาอังกฤษ ป.2 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 2.โครงสร้างภาษาอังกฤษ ป.4 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 3.โครงสร้างภาษาอังกฤษ ป.5 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 4.โครงสร้างภาษาอังกฤษ ม.1 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 5.โครงสร้างภาษาอังกฤษ ม.2 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

โครงสร้างข้อสอบกลางภาษาไทย

1.โครงสร้างแบบทดสอบภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2คลิกเพื่อดาวน์โหลด 2.โครงสร้างแบบทดสอบภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คลิกเพื่อดาวน์โหลด 3.โครงสร้างแบบทดสอบภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คลิกเพื่อดาวน์โหลด 4.โครงสร้างแบบทดสอบภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1คลิกเพื่อดาวน์โหลด 5.โครงสร้างแบบทดสอบภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คลิกเพื่อดาวน์โหลด

โครงสร้างข้อสอบกลางวิทยาศาสตร์

1.โครงสร้างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ 2562 ชั้น ป.2 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 2.โครงสร้างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ 2562 ชั้น ป.4คลิกเพื่อดาวน์โหลด 3.โครงสร้างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ 2562 ชั้น ป.5คลิกเพื่อดาวน์โหลด 4.โครงสร้างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ 2562 ชั้น ม.1คลิกเพื่อดาวน์โหลด 5.โครงสร้างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ 2562 ชั้น ม.2คลิกเพื่อดาวน์โหลด

โครงสร้างข้อสอบกลางคณิตศาสตร์

1.โครงสร้างคณิต ป.2 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 2.โครงสร้างคณิต ม.2 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 3.โครงสร้างคณิต ป.4 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 4.โครงสร้างคณิต ป.5 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 5.โครงสร้างคณิต ม.1 คลิกเพื่อดาวน์โหลด