เครื่องมือการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน

เครื่องมือการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนผู้เรียนในสังกัด ดังนี้ 1. แบบฝึกแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนสามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.พะเยา เขต 1 ดาวโหลดที่นี่ https://shorturl.asia/JxTeI  2.แบบฝึกการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนจากสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการฯ ดาวโหลดที่นี่ https://sites.google.com/a/kpp2.go.th/sthaban-phasa-thiy/    

ผลการคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย

ผลการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 และ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่1 ดาวน์โหลด ผลการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียนครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด

แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คลิกเพื่อดาวน์โหลด/ดูเอกสาร   เอกสารแนบ แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 (PDF) แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 (Word)  

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th คลิกดาวน์โหลด Google Drive และ One Drive

คู่มือ/แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่ เล่ม1แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 14 10 63 เล่ม 2 การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เล่ม 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลcovid19-1ดาวน์โหลด