ออกนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในภาคเช้า ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) และในภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี (กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ)