ประชุมแนวทางการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567