การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสถานศึกษาให้ทันสมัยมีอัตลักษณ์ (Soft power)