ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)