ผลการคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย

ผลการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 และ 2

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ผลการอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่1 ดาวน์โหลด

ผลการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียนครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด