คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)

ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

ภาคเรียนที่ 2/2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th

คลิกดาวน์โหลด Google Drive และ One Drive