ปฏิทินการเปิด – ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการเปิด – ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ปฏิทินเปิดปิดสถานศึกษา 2567

ปฏิทินการเปิด – ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการเปิด – ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ปฏิทินเปิด-ปิด ภาคเรียน 2566

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

1.นโยบายปี 66 ของ สพฐ 2.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ปี2566 ของ สพป.พะเยา 3.ศูนย์ประสานงานรับนักเรียน 4.ปฏิทินการรับนักเรียน 66 5.ประกาศแผนการรับนักเรียน สพป. 2566 6.ประกาศแผนการรับนักเรียน อ.1 (3 ปีบริบูรณ์) 7.ประกาศห้องเรียนพิเศษ 8.ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา