คลังความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     1. ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019      2. คำแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันควบคุมโรค      3. คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด      4. การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย      5. วิธีการเฝ้าระวังอาการป่วยในช่วงการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย      6. แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)

สรุปภาวะทุพโภชนาการ และผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1

  ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 สพป.พะเยา เขต 1   ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สพป.พะเยา เขต 1   สรุปภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และ 30 มีนาคม 2563 ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปีการศึกษา 2562   […]

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

1. ปฏิทินการรับนักเรียน 2. นโยบายการรับนักเรียน 3. ประกาศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ประจำปี 2563 4. เขตพื้นที่บริการอำเภอเมือง 5. เขตพื้นที่บริการอำเภอดอกคำใต้ 6. เขตพื้นที่บริการอำเภอแม่ใจ 7. เขตพื้นที่บริการอำเภอภูกามยาว

แจ้งการรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับแจ้งจากองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่าได้จัดส่งหนังสือวันเด็กแห่งชาติเพื่อมอบให้แก่สถานศึกษาที่สั่งจองแล้ว  ในการนี้ จึงขอให้สถานศึกษาที่สั่งจองไว้ ติดต่อขอรับได้  ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป