ปฏิทินเปิด-ปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ปรับแก้ตามสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ปฏิทินเปิด-ปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ปรับแก้ตามสถานการณ์ แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

คลังความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     1. ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019      2. คำแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันควบคุมโรค      3. คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด      4. การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย      5. วิธีการเฝ้าระวังอาการป่วยในช่วงการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย      6. แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)

สรุปภาวะทุพโภชนาการ และผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1

  ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 สพป.พะเยา เขต 1   ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สพป.พะเยา เขต 1   สรุปภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และ 30 มีนาคม 2563 ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปีการศึกษา 2562   […]