แจ้งการรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับแจ้งจากองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่าได้จัดส่งหนังสือวันเด็กแห่งชาติเพื่อมอบให้แก่สถานศึกษาที่สั่งจองแล้ว  ในการนี้ จึงขอให้สถานศึกษาที่สั่งจองไว้ ติดต่อขอรับได้  ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป