แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)

หนังสือแจ้งเขต-18

แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.-หนังสือแจ้ง-สพท. 2.-แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล 2563 ฉบับสมบูรณ์

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล 2563 ฉบับสมบูรณ์ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล 2563 ฉบับสมบูรณ์.pdf – Google ไดรฟ์

แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา   แบบฟอร์มการจ่ายเงิน 2000 แบบฟอร์มการจ่ายเงิน 2000

คู่มือแนวดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย สพป.พะเยา เขต 1

คู่มือแนวดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย สพป.พะเยา เขต 1 คู่มือแนวดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย สพป.พะเยา เขต 1 (mediafire.com)