ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ อบจ.พะเยาเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ และ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ อบจ.พะเยาเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖     ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ            พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม M2 Hotel Waterside อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พิธีเปิดโดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์   โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา บรรยายพิเศษ นโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และหลักเกณฑ์ การจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดย นางอัญชลี จรัสสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือบรรยายพิเศษ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด โดย นางนภาพร บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๗ภาคบ่าย แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ […]

ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้และทบทวนแผนที่นำทาง SDG๔ จังหวัดพะเยา

ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้และทบทวนแผนที่นำทาง SDG๔ จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้และทบทวนแผนที่นำทาง SDG๔ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม M2 Hotel Waterside อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ภาคเช้า พิธีเปิดโดย นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา บรรยายพิเศษ “SDG๔ กับสังคมและจังหวัดพะเยา” กิจกรรมกลุ่ม การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนด้านการศึกษา SDG๔ จังหวัดพะเยา โดย รศ.ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคบ่าย การทบทวนจัดทำแผนปฎิบัติการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดพะเยา