ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ อบจ.พะเยาเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ และ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ อบจ.พะเยาเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖     ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา