ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ            พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม M2 Hotel Waterside อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พิธีเปิดโดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์   โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา บรรยายพิเศษ นโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และหลักเกณฑ์ การจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดย นางอัญชลี จรัสสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือบรรยายพิเศษ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด โดย นางนภาพร บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๗ภาคบ่าย แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘