ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้และทบทวนแผนที่นำทาง SDG๔ จังหวัดพะเยา

ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้และทบทวนแผนที่นำทาง SDG๔ จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้และทบทวนแผนที่นำทาง SDG๔ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม M2 Hotel Waterside อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ภาคเช้า พิธีเปิดโดย นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา บรรยายพิเศษ “SDG๔ กับสังคมและจังหวัดพะเยา” กิจกรรมกลุ่ม การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนด้านการศึกษา SDG๔ จังหวัดพะเยา โดย รศ.ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคบ่าย การทบทวนจัดทำแผนปฎิบัติการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดพะเยา