การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาคฯ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์ค อินน์ เชียงรายรีสอร์ต จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค และรับฟังการบรรยาย เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ โดย นางจิระพร เพาะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สศช. ในภาคบ่ายเป็นการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดย ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงราย และคณะฯ