การประชุมคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัดฯ

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัดซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้คลังจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะทำงานเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม พรก.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๕ และสรุปสินทรัพย์ของจังหวัดพะเยาภาพรวมของส่วนราชการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายการดังนี้ ๑. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ๒. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ๓. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ไม่มีสินทรัพย์ ที่ได้รับจากงบประมาณโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด