สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กลุามนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566
สพป.พะเยา เขต 1 ไม่มีเรื่องในวาระ เนื่องจากได้ขอยกเลิก กิจกรรมภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในคราวประชุม กบจ.ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่  26 มกราคม 2566