การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคณะติดตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  จุดเน้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

วันที่  21  เมษายน  2565

ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  (เขตตรวจราชการที่  16)

  1. นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์       ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่  สพฐ.

  1. นางเพ็ญศรี เตชนันท์                        ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1
  2. นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ                      ศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยา
  3. นางสาวรุ่งทิวา งามตา                       สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
  4. นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง                  สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
  5. นางสาวกรุณา แก้วด้วง                      สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.