ประชุมเชิงปฎิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฎิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

🍀 เมื่อวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานในการเปิดโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำแผนระดับต่าง ๆ ทำให้องค์กรสามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน นำนโยบายสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
# Plan Team PY 1