แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.-หนังสือแจ้ง-สพท.

2.-แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร