ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และบุคลากร สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564