ประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ณ โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562