รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายตามผลการสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายตามผลการสอบแข่งขันฯ