แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ที่ ศธ 0206.3-0111 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพฯ(PLC)