ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน สพป.พะเยา เขต 1

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online)

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

 

ในการนี้กลุ่มกฎหมายและคดี ขอขอบคุณ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา