กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกฎหมายและคดี ได้จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ( ITA Online) ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรมาให้ความรู้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1