คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบ เพราะกระบวนการแต่งตั้งกรรมการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบ เพราะกระบวนการแต่งตั้งกรรมการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย