หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พะเยา เขต 1 ดำเนินการตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 8 กรกฎาคม 2567

ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                             โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วันที่ 15 มิถุนายน 2566  

ตรวจติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วันที่ 27 มิถุนายน 2565

ตรวจติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน                                                                               โรงเรียนบ้านอิงโค้ง วันที่ 27 มิถุนายน 2565  

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล โรงเรียนดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) และดรงเรียนบ้านสาง วันที่ 9 มิถุนายน 2565

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล โรงเรียนดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) และดรงเรียนบ้านสาง วันที่ 9 มิถุนายน 2565  

นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนฯ เงิน กสศ. ปี 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์

นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนฯ เงิน กสศ. ปี 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์  

ตรวจติดตามการเงินฯ และโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านม่วงคำ วันที่ 10 มกราคม 2565

ตรวจติดตามการเงินฯ และโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านม่วงคำ วันที่ 10 มกราคม 2565